استخدام کارشناس فروش مجله

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

شماره تلفن شما (الزامی)

استان (الزامی)

آدرس ذقیق محل سکونت (الزامی)

سن شما (الزامی)

آیا سابقه کار بازاریابی داشته اید ؟ (لطفا با بله و خیر پاسخگو باشید)

پیش بینی می کنید توانایی فروش چند جلد مجله را دارید ؟ (الزامی)

پیام شما

من تمامی شرایط کاری را به خوبی مطالعه کرده و آن را میپذیرم