previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

خلاقیت های شاعرانه ی شاملو در به کارگیری ضمیر


خلاقیت های شاعرانه ی شاملو در به کارگیری ضمیر

هرچند ضمیر نسبت به انواع دیگر کلمه مانند صفت، قید، فعل، اسم و مقوله های دیگر، تنوع کمتری دارد اما باز میتواند یکی از مهمترین انواع کلمه باشد که شاعر با آن رفتارهای ویژه ای داشته باشد و محملی برای خلاقیت ها و مقاصد شاعرانۀ خود قرار دهد. هدف این مقاله بررسی خلاقیت های شاعرانه در عرصۀ ضمیر و کارکردهای هنری آن در شعر با تأکید بر اشعار شاملو است که با روش توصیفی  تحلیلی به این موضوع پرداخته استت. این مقوله زبانی که در زبان رسمی و غیر ادبی کمتر دستخوش تغییر می گردد در شعر شاملو به دلیل دخل و تصرفات هنری در حوزه زبان بستری برای خلاقیتها و برجسته سازی زبان شده است. مهمترین کارکردهای ضمیر در شعر او در دو حوزه بافت خرد و گفتمان قابل بررسی است. حوزه نخست شامل ایجاد برجستگی های زبانی و معنایی است که از طریق ترکیب سازی، تلفیق ضمایر، با ستان گرایی، ت صرف در ج ایگاه نحوی، ایجاز، ایجاد مو سیق ی و… ا ست و در حوزه دوم ان سجام متن، ایجاد ابهام و توسع معنایی، تقابل و تأکید معنایی، ایجاد تعلیق و… مهمترین کارکردهای ضمیر در شعر شاملو محسوب میشود. این مقوله دستوری ارزشهای زیباشناختی و هنری چندگانه ای در شعر او یافته است.

 

دانلود مقاله ی کارکردهای زیباشناختی ضمیر در شعر شاملو