آرام بخوان مرا ..

آرام بخوان مرا شعرهایم را ... مبادا باد صدای نفس هایت را بشنود یا که آلودگی هوای این آدم ها دلت را مسموم کند مبادا دست روزگار درازای احساست را کوتاه کند ویا زبانم لال غبار علاقه ی دیگری ، رنگ ...