اربعین امسال با زائران کربلا

غم بر سر غم ریخته اینجا که منم دل بر سر دل ریخته آنجا که تویی (رهی معیری)