بررسی زیبایی شناختی «لیلی و مجنون» نظامی گنجوی

یکی از انواع چهارگانه ی ادبی، ادبیات غنایی است که بیان گر عواطف  و احساسات شاعر می باشد. به عبارتی بهتر شعر یا نثر غنایی حاصل بیم،امید، شادی، ناراحتی و سایر عواطف و تفکرات شاعر ... مطالب بیشتر