نقد اشعار شاملو بر اساس کهن الگوها

کارل گوستاو یونگ، روان انسان را به دو قسمت تقسیم میکند. قسمت اول را خودآگاه ذهن و قسمت دوم را ناخودآگاه ذهن می نامد. همانگونه که از نام قسمت ها پیداست . بخش خودآگاه ذهن ... مطالب بیشتر