بررسی ابعاد مختلف تمثیل در مصیبت نامه ی عطار

تمثیل کاربرد بسیاری در تفهیم مفاهیم عقلی و ذهنی به مخاطبان ادبیات دارد. کاربرد استعاره ی تمثیلیه در زبان و ادبیات فارسی، قدمت بسیاری دارد. مصیبت نامه ی عطار یکی از بهترین مثال ها در ... مطالب بیشتر