بررسی عنصر معنا در شعر معاصر ایران

یکی از عناصر مهم شعری که شاعران، در کنار عنصر ساخت به آن توجه داشته اند،محتوای شعر یا همان عنصر معنا بوده است. به طوریکه که در طی قرن های متوالی، تغییر معنی در نحوه ... مطالب بیشتر