قالب شعر مثنوی

یکی از قالب های شعری کهن فارسی، قالب شعری مثنوی یا دوتایی است.  شعر مثنوی به دلیل عدم محدودیت در به کارگیری قافیه و  همچنی به سبب ساختار خاصی که دارد دارای ابیات زیادی می ... مطالب بیشتر