سماع ؛ رقص و آواز عرفانی صوفیان

سماع چیست ؟ سماع به معنای آواز گوش نواز، نام رقصی همراه با چرخش بدن است که اهل تصوف آن را با اهداف معنوی انجام می دهند. به عبارتی دیگر گروهی از صوفیان شیفته، تحت تاثیر ... مطالب بیشتر