مولانای جان، مهد تفکرات عرفانی

جلال الدین محمد بلخی با نام کامل «محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی»، همان مولانا شاعر بزرگ ایرانی است که در زمان خود اورا «جلال الدین»، «خداوندگار»، «مولانای خداوندگار » و «ملای ... مطالب بیشتر