اهمیت تمثیل در داستان مزرعه ی حیوانات

تشبیه ادبی استفاده از زبانی تمثیلی برای عمق بخشیدن به یک نوشته است. به گونه ای که با استفاده از آن، رویدادها،عقاید، اهداف و کاراکترها به گونه ای بیان می شوند که برای خواننده خوشایند ... مطالب بیشتر