اولین همایش ملی حقوق نشر در ایران

موضوع چاپ و تکثیر کتاب های غیر قانونی در سال های اخیر،گسترش بسیار زیادی پیدا کرده است. به گونه ای که برخی از این کتاب ها در نمایشگاه های کتاب استانی نیز با 50 درصد ... مطالب بیشتر